Research Article

INFORMATION AND SUPPORT NEEDS OF WOMEN WITH PRIMARY RELATIVES WITH BREAST CANCER

  • Gökçe Aslan
  • Esin Çeber

Received Date: 23.02.2010 Accepted Date: 07.06.2010 Eur J Breast Health 2011;7(1):15-21

Amaç:

İki aşamada gerçekleştirilen araştırmanın; birinci aşaması; Chalmers ve Thomson (1996) tarafından geliştirilmiş Information and Support Needs Questionnaire (Bilgi ve Destek Gereksinimleri Ölçegi)’nin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla metodolojik, ikinci aşaması; meme kanseri olan bireylerin birinci derece akrabalarının bilgi ve destek gereksinimlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

Hastalar ve Yöntem:

Birinci aşamada ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini saptamak için 10.06.2005-15.02.2006 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Meme Polikliniği ve Radyasyon Onkolojisi bölümlerine başvuran meme kanserli bireylerin birinci derece akrabaları ile görüşülmüştür (n=100). İkinci aşamada, 01.03.2006– 15.05.2006 tarihleri arasında, aynı yerde, ilk çalışma kapsamına alınmayan meme kanserli bireylerin birinci derece akrabaları ile görüşülmüştür (n=150).

Bulgular:

Ölçeğin Kendall iyi Uyuşum Katsayısı W: 0.244 ve p<0.01 olarak; birinci ve ikinci uygulama arasındaki test-tekrar test güvenirlik katsayısı bilgi gereksinimi r=0.99, destek gereksinimi r=0.99 olarak yüksek düzeyde bulunmuştur. Ölçeğin zamansal süreçteki tutarlılığının yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir (p=0.00). Ölçeğin birinci uygulamasında Cronbach alpha katsayısı bilgi gereksinimleri için 0.87, destek gereksinimleri için 0.91; ikinci uygulamasında sırasıyla 0.85, 0.90 olarak saptanmış ve ölçeğin güvenirliği yüksek bulunmuştur (0.80<α<1.00). Geçerliği ve güvenilirliği araştırmanın birinci bölümünde saptanan ölçeğin uygulaması sonucunda, birinci derece akrabası meme kanseri olan kadınların özellikle bilgi gereksinim puan ortalamalarının yüksek olduğu saptanmıştır (destek gereksinimi, X =1.98±0.97, bilgi gereksinimi, X =3.46±0.29).

Sonuç:

Bilgi ve Destek Gereksinimleri Ölçeği Türk kadınları için geçerlik ve güvenirliğini olan bir ölçektir. Kadınların bilgi gereksiniminin destek gereksiniminden daha yüksektir. Ölçeğin birinci derece akrabası meme kanseri olan kadınlara uygulanması verilecek hizmetlere yol gösterici olabilir.

Keywords: meme kanseri, bilgi, destek, ihtiyaç, ölçek